Privacy

Volledige text privacy policy

Zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?
• naam en contactgegevens;
• functie;
• gegevens van het bedrijf waarvoor je werkt of vertegenwoordigt;
• gegevens om een goede relatie met je kunnen onderhouden;
• gegevens ten behoeve van evenementen en bijeenkomsten. Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen jouw gegevens om;
• de overeenkomst met je te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen;
• met je te kunnen communiceren;
• een goede zakelijke relatie met je te onderhouden;
• je aanbiedingen te kunnen doen, relatiegeschenken te verstrekken en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
• je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor je interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je hiervoor hebt aangemeld (opt-in).
• om te kunnen factureren;
• om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen;
• om jou en/of jouw collega’s toegang te verstrekken tot de webapp en het accountbeheer in te regelen;
• voor rapportagedoeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste rapportage te verstrekken);
• je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
• jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn;
• onze dienstverlening te verbeteren. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk. Een deel van deze datavelden en datastromen verloopt via onze web app. Zie voor meer details hierover de sectie “Datavelden in de webapp” onderaan deze pagina. Als je je gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen die niet ingezien, bewerkt of verwijderd kunnen worden via de webapp, dan kun je hiertoe een verzoek indienen door een email te sturen naar info@bayrock.nl

Freelancers / sollicitanten / ZZP'ers

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou? We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen, kwaliteiten of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is. Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens: Bij inschrijving:
• NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
• geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
• curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
• gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
• gegevens over beschikbaarheid en verlof;
• andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld: uurtarief, referenties en feedback;
• pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis. Gegevens zoals jouw geslacht vragen we op om met je te communiceren, gegevens over leeftijd om je in onze systemen te identificeren en om te bepalen of wij bepaalde verplichtingen hebben (zoals met betrekking tot het loon en of we toestemming nodig hebben van ouders of voogd). Op het moment dat je voor/via Bayrock.Network kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt
• nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning, KvK-uittreksel, relevante verzekeringspolissen;
• overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
• daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van bepaalde functies gegevens in het kader van een pre-employment screening (o.a. VOG verklaring en diploma’s); en
• gegevens noodzakelijk in het kader van de beperking van de inlenersaansprakelijkheid (zoals NAW, geboortedatum, BSN, soort ID-bewijs, nummer en geldigheidsduur, indien aanwezig: verblijfsvergunning, A1-verklaring, tewerkstellingsvergunning). Bayrock.Network legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld; gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Het overgrote deel van deze datavelden en datastromen verloopt via onze web app. Zie voor meer details hierover de sectie “Datavelden in de webapp” onderaan deze pagina. We kunnen ook (contact)gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk of onze dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn van jou op/via het internet. Tip: check dit regelmatig en indien je niet wil dat informatie beschikbaar is voor derden, scherm dit dan goed af. Lees hier bijvoorbeeld hoe je jouw gegevens kunt afschermen op LinkedIn of Facebook. Als je je gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen die niet ingezien, bewerkt of verwijderd kunnen worden via de webapp, dan kun je hiertoe een verzoek indienen door een email te sturen naar info@bayrock.nl Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens? Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling en werving & selectie. Meer specifiek, jouw persoonsgegevens worden verwerkt om;
• (correct en duidelijk) met je te communiceren;
• je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);
• je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in);
• jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn;
• onze dienstverlening te verbeteren; indien we voor trainingsdoeleinden bijvoorbeeld gesprekken opnemen, zullen we je daar van tevoren over informeren;
• jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van feedback, referentiechecks, testresultaten en social media;
• inzicht te krijgen in bedrijven waar of via wie je mogelijk ingezet kunt worden of hoe we je kunnen ondersteunen of adviseren bij het zoeken naar werk;
• je voor te stellen bij onze opdrachtgevers, dit kan ook door middel van geluid-en/of beeldmateriaal, in geval van video’s of foto’s: uitsluitend indien je deze op vrijwillige basis aan ons hebt of zijn verstrekt;
• je zo goed mogelijk, volgens jouw wensen en beschikbaarheid en de mogelijkheden bij onze opdrachtgever, in te plannen;
• een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
• een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
• ten behoeve van bepaalde functies gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;
• jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen, waaronder door training, opleiding en testen;
• jouw loopbaan te begeleiden en je te helpen bij outplacement;
• voor management doeleinden waaronder; managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
• kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
• als we een bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, pensioen, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk. Voor bovenstaande doelen en doelgroep is dit over het algemeen een periode van twee, vijf of zeven jaar. Het overgrote deel van deze datavelden en datastromen verloopt via onze web app. Zie voor meer details hierover de sectie “Datavelden in de webapp” onderaan deze pagina. Als je je gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen die niet ingezien, bewerkt of verwijderd kunnen worden via de webapp, dan kun je hiertoe een verzoek indienen door een email te sturen naar info@bayrock.nl

Bezoekers en gebruikers van website of web app

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Wij verzamelen niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de website zoals bijvoorbeeld datum en tijd van toegang, de bron vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht, informatie over het type apparaat dat je gebruikt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website. Bayrock.Network maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Zodra je gegevens aan ons verstrekt, door het invullen van een formulier, doen van een sollicitatie of inschrijving waarbij je een account aanmaakt, verwerken wij die gegevens die je aan ons verstrekt. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is. Het overgrote deel van deze datavelden en datastromen verloopt via onze web app. Zie voor meer details hierover de sectie “Datavelden in de webapp” onderaan deze pagina. Wij verzamelen persoonsgegevens van jou, om; • te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken indien je daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten;
• informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten;
• je te benaderen voor aanbiedingen, events en andere informatie die voor jou interessant kan zijn;
• om je emails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven of vacature-alerts, indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in);
• jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens? Wij bewaren jouw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Wanneer je via ons solliciteert voor een vacature of opdracht, bewaren we je gegevens maximaal 2 jaar na afronding van het sollicitatieproces of de opdracht. Wanneer je een account aanmaakt in de Bayrock.Network app, bewaren we je gegevens maximaal 5 jaar na je laatste login. Vervolgens wordt je account verwijderd op de manier zoals beschreven in de sectie “Je rechten”. Het overgrote deel van deze datavelden en datastromen verloopt via onze web app. Zie voor meer details hierover de sectie “Datavelden in de webapp” onderaan deze pagina. Als je je gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen die niet ingezien, bewerkt of verwijderd kunnen worden via de webapp, dan kun je hiertoe een verzoek indienen door een email te sturen naar info@bayrock.nl

Wijzigingen

Bayrock.Network kan indien noodzakelijk aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website. We raden je aan het privacy statement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld in september 2020.

Beveiliging

Bayrock.Network doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij hebben daartoe (rekening houdend met de laatste stand van de techniek) fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Bayrock.Network met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. De belangrijkste partijen bij wie wij jouw gegevens opslaan of die jouw gegevens verwerken zijn: Microsoft Azure
Microsoft 365
Dropbox
Pandadoc
WhatsApp Je dient je ervan bewust te zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw computerapparatuur en/of telefoon en van jouw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen of opmerkingen dan kun je contact opnemen via het contactformulier op de website, in de webapp of via info@bayrock.nl Indien je klachten hebt dan horen we dat graag, zodat we je verder kunnen helpen en, zo nodig, onze dienstverlening/werkprocessen kunnen aanpassen/verbeteren. Stuur ons daarvoor een bericht via bovengenoemde opties.

Je rechten

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor;
• inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
• rectificatie van je persoonsgegevens;
• verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
• beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;
• overdracht van je gegevens. In geval van jouw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit moeten kunnen vaststellen. Je kan je verzoek indienen op het volgende email adres: info@bayrock.nl Voor Freelancers en Opdrachtgevers met een account in de Bayrock App:
Indien je een eigen account hebt, heb je inzage in een groot deel van je gegevens en kun je deze ook bewerken. Een beperkt deel van de informatie is noodzakelijk voor het goed kunnen functioneren van de app en kan enkel verwijderd worden door het verwijderen van jouw account. Lees hier meer over in de aparte sectie “Datavelden in de webapp”. Als het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je ook het recht om jouw toestemming op enig moment in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting. Hieronder de wijze waarop je je toestemming kunt intrekken
• als je je hebt opgegeven voor het ontvangen van informatie voor nieuwsberichten, evenementen, alerts of andere berichten, dan kun je je daarvoor afmelden via de afmeldmogelijkheid in de mail die je daarover ontvangt;
• Je kunt via je browser settings voorkomen dat cookies worden geplaatst maar ook kun je te allen tijde jouw cookie instellingen wijzigen of verwijderen van jouw apparaat via de browser instellingen;
• Wil je gegevens wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen dan kun je contact met ons opnemen via info@bayrock.nl. Indien je je account in de Bayrock.Network app verwijdert kunnen wij een deel van jouw gegevens geanonimiseerd bewaren zoals gedeelde of ontvangen openbare feedback, urenregistratie en delen van overeenkomsten. In je account wordt in deze gevallen je naam vervangen door een willekeurige code, waardoor het voor anderen niet te zien is van wie of voor wie de feedback was, maar wel de inhoud ervan kunnen lezen. Hetzelfde geldt voor urenregistratie.

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen

Bayrock kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) van ontvangers;
• bedrijven die deel uitmaken van of op enige wijze verbonden zijn met Bayrock Network;
• derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-,opleidings-, en/of exameninstituten, externe consultants, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen);
• opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen of waar je via ons aan het werk gaat of bent;
• individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op jouw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op jouw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus; en
• in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als;
• je onze websites bezoekt of de Bayrock.Network app gebruikt;
• je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website;
• je een account aanmaakt via de app;
• je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om jou een dienst te verlenen. en als wij dit niet direct van u hebben gekregen;
• van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven of op een andere manier gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om rekening te houden met jouw wens niet door ons benaderd te worden;
• indien wij persoonlijke informatie ontvangen van door jou opgegeven referentie contactpersonen;
• als klanten waar je bent aangeboden of waar je werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over jou met ons delen of die jou aanmeldt voor onze dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst. Het overgrote deel van deze datavelden en datastromen verloopt via onze web app. Zie voor meer details hierover de sectie “Datavelden in de webapp” onderaan deze pagina.