Algemene Voorwaarden Interim en Werving & Selectie

Volledige text algemene voorwaarden

1. Inleiding

1.1 Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Bayrock Network (een handelsnaam van Bayrock Audit & Consulting). Bayrock Network richt zich op de volgende werkzaamheden:

- Het ter beschikking stellen van freelance professionals; en
- Werving en selectie voor permanente vacatures.

Deze Algemene Voorwaarden kennen een gelaagde opbouw. Eerst volgt een algemeen deel dat van toepassing is op alle werkzaamheden van Bayrock Network. Daarna volgen Algemene Voorwaarden die in aanvulling of in afwijking op het algemene deel van toepassing zijn op de betreffende activiteit.

2. Definities

2.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Bayrock: het Bayrock Network en/of de juridische entiteit Bayrock Audit & Consulting
Bemiddelingsfee: de totale fee welke Bayrock in rekening brengt bij Opdrachtgevers voor het werven en selecteren van kandidaten.
Bruto jaarinkomen: het tussen Kandidaat en Opdrachtgever afgesproken jaarsalaris omgerekend naar een werkweek van 40 uur aangevuld met gegarandeerde of redelijkerwijs te verwachten bonus, tantième of winstdeling, vaste representatievergoedingen en overige emolumenten. Een door Opdrachtgever ter beschikking gestelde auto wordt in dit verband gelijk gesteld met € 5.000 bruto jaarsalaris.
Freelancer: natuurlijk- of rechtspersoon werkzaam als zelfstandig ondernemer die uit hoofde van een overeenkomst via Bayrock tijdelijk werkzaamheden uitvoert binnen de organisatie van de Opdrachtgever of een derde.
Freelance professional: zie Freelancer
Handling fee: de totale fee welke Bayrock in rekening brengt bij opdrachtgevers voor het faciliteren van de Overeenkomst.
Kandidaat: natuurlijk- of rechtspersoon die door Bayrock wordt voorgedragen om als Freelancer en/of werknemer werkzaamheden te gaan verrichten.
Netwerk: het Bayrock netwerk, bestaande uit Leden en Prospect leden.
Opdracht: de opdracht tot het verlenen van financiële diensten die een Opdrachtgever aan een Freelancer verstrekt of de opdracht waarbij Bayrock zich jegens Opdrachtgever verplicht om een Kandidaat te werven en te selecteren voor indiensttreding.
Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst van Opdracht aangaat of is aangegaan met Bayrock.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bayrock en Opdrachtgever of tussen de Opdrachtgever, Freelancer en Bayrock voor het uitvoeren van een Opdracht.

3. Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten, inclusief verlenging(en) daarvan, met Bayrock (ongeacht de specifieke activiteiten waarop het betrekking heeft).

3.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Afwijkende bedingen van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door Bayrock zijn aanvaard.

4. Tot stand komen opdracht

4.1 Alle aanbiedingen van Bayrock zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld.

4.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

4.3 Mondelinge toezeggingen van Bayrock zijn pas verbindend als die schriftelijk zijn bevestigd.

4.4 Opdrachten, overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat Bayrock deze schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel op het moment dat Bayrock feitelijk een begin van uitvoering heeft gemaakt.

4.5 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bayrock aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Bayrock worden verstrekt, bij gebreke waarvan Bayrock de uitvoering van de Opdracht mag opschorten.

5. Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden aan Bayrock binnen 14 dagen na factuurdatum door overboeking van het bedrag op de bankrekening van Bayrock die staat vermeld op de factuur.

5.2 Alle bedragen die in deze Algemene Voorwaarden of andere documentatie van de Opdracht zijn genoemd, zijn altijd exclusief de daarover verschuldigde belastingen (waaronder begrepen BTW).

5.3 Betaling dient te geschieden zonder verrekening. Opdrachtgever is niet bevoegd betaling op te schorten.

5.4 Na verstrijken van de bovengenoemde termijn is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling of sommatie is vereist. In dat geval is Opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.

5.5 Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de betaaltermijn van 14 dagen bij een interim opdracht, dient Opdrachtgever een geschat maandbedrag als borgsom over te maken naar Bayrock of akkoord te gaan met een verhoging van de Handling fee met 2,5%. Het geschatte maandbedrag dat als borgsom overgemaakt dient te worden, wordt als volgt berekend: 170 uur (uurtarief + handling fee).

5.6 Indien Bayrock maatregelen moet nemen ter incasso van haar vordering is Opdrachtgever gehouden om aan Bayrock alle daadwerkelijk bij die incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand (ongeacht een eventuele proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De opgave van Bayrock van die kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan (behoudens tegenbewijs). De incassokosten bedragen te allen tijde 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 40,-.

5.7 Klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen een week na de dagtekening van de factuur schriftelijk bij Bayrock te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten ter zake heeft verwerkt. Een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

5.8 Indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een klacht als hiervoor bedoeld) dan zijn de verplichtingen van Bayrock automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan Bayrock volledige betaling verlangen van opdrachtgever

5.9 Opdrachtgever dient te allen tijde op het eerste verzoek van Bayrock adequate zekerheid te stellen voor al hetgeen Bayrock reeds opeisbaar te vorderen heeft en zal verkrijgen uit hoofde van de Opdracht.


5.10 Indien de Opdrachtgever een Purchase Order nummer of andere referentie vermeld wil hebben op de facturen dient de Opdrachtgever deze uiterlijk binnen 14 dagen, nadat de opdracht aan Bayrock is versterkt, aan te leveren .

5.11 Indien de Opdracht is aangegaan met meer dan één Opdrachtgever, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

6. Geheimhouding

6.1 Bayrock zal op nader verzoek van Opdrachtgever in zijn verhouding met een Kandidaat en/of Freelancer, bedingen dat die persoon volstrekte geheimhouding dient te betrachten omtrent vertrouwelijk informatie van Opdrachtgever. Bayrock is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de betreffende persoon.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Bayrock geeft geen garantie op de (uitvoering van de) werkzaamheden uit hoofde van de Opdracht. Opdrachtgever dient zich bovendien zelf van geschiktheid van de Kandidaat te overtuigen. Bayrock zal deels de referenties en diploma’s van kandidaat controleren en dit in het profiel van de kandidaat delen.

7.2 Bayrock is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever ten gevolge van ongeschiktheid van de Kandidaat en/of Freelancer of dat die niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen.

7.3 Bayrock is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de Kandidaat en/of Freelancer toebrengt aan Opdrachtgever of derden.

7.4 Aansprakelijkheid van Bayrock is altijd beperkt tot het bedrag dat door Opdrachtgever aan Bayrock is voldaan in het betreffende jaar.

7.5 Bayrock is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade waaronder begrepen gederfde winst en/of verliezen van Opdrachtgever en/of derden.

7.6 Elke vorm van aansprakelijkheid van Bayrock vervalt op de vroegste van de volgende twee data: 3 maanden nadat Opdrachtgever op de hoogte was of op de hoogte behoorde te zijn van het schade toebrengende feit; of 12 maanden nadat de Opdracht is geëindigd.

7.7 De Opdrachtgever vrijwaart Bayrock voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

7.8 Indien Opdrachtgever aan Bayrock informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

8. Schadeloosstelling

8.1 Het is Opdrachtgever en al haar groepsvennootschappen niet toegestaan binnen 6 maanden nadat een Kandidaat door Bayrock is voorgesteld (waaronder mede begrepen het toezenden van informatie over de Kandidaat), direct of indirect een arbeidsverhouding, samenwerking of contractuele relatie van welke aard dan ook aan te gaan met de Kandidaat zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bayrock. Dat verbod geldt ook indien de betreffende Kandidaat in die periode door een derde (bijvoorbeeld een andere bemiddelaar dan Bayrock) aan Opdrachtgever of aan haar gelieerde ondernemingen is voorgesteld of als de Kandidaat zelf Opdrachtgever of de gelieerde onderneming heeft benaderd.

8.2 Opdrachtgever garandeert als hoofdelijk schuldenaar dat alle aan haar gelieerde ondernemingen zich ook aan het bepaalde in artikel 8.1 zullen houden.

8.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan op enigerlei wijze gegevens over de Kandidaat die door Bayrock is aangedragen aan derden door te geven of die Kandidaat aan derden voor te stellen.

8.4 Overtreding van het bepaalde in artikel 8.1 t/m 8.3 leidt tot een aan Bayrock verschuldigde en onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 20.000.

8.5 In alle gevallen waarin Opdrachtgever op grond van een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden een boete verschuldigd is, heeft Bayrock daarnaast te allen tijde recht op schadevergoedingen en/of nakoming van de betreffende verplichting.

9. Overdracht rechten en plichten

9.1 Opdrachtgever mag haar rechten en/of verplichtingen alleen overdragen aan een derde (waaronder groepsmaatschappijen van Opdrachtgever) als Bayrock daarvoor specifiek schriftelijk toestemming heeft gegeven.

10. Recht- en forumkeuze

10.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Opdracht of een andere rechtsverhouding waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.

11. Etische gedragscode

11.1 Bayrock zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de Opdrachtgever en Kandidaat discretie in acht nemen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt bij toestemming van de Kandidaat.

11.2 De Opdrachtgever zal:
a) voldoen, en er zorg voor dragen dat haar werknemers voldoen, aan alle toepasselijke wetgeving, regels en voorschriften met betrekking tot (het voorkomen van) omkoping en corruptie; en
b) voorkomen dat zij (noch een van haar werknemers) enig geschenk, betaling, vergoeding, financieel of niet-financieel voordeel of gewin van welke aard dan ook, zal aanbieden, beloven, geven of instemmen met het geven aan een derde persoon, zal accepteren of ermee akkoord gaan van enig persoon te aanvaarden, hetzij voor zichzelf hetzij namens een ander, direct of indirect in verband met de Opdracht of in verband met de enige andere reeds bestaande of toekomstige overeenkomst met Bayrock, voor zover dat illegaal of corrupt is volgens de wetten van Nederland (tezamen aan te duiden als “omkoping”); en
c) onmiddellijk aan Bayrock melding doen van elk(e) verzoek, vraag, eis of aanbod van/voor steekpenningen verband houdende met de uitvoering van de Opdracht; (de “Anti-Corruptie Verplichting”).

12. Niet-wervingsbeding

12.1 Het is Opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen tijdens de Opdracht en gedurende 12 maanden na het eindigen van de Opdracht, niet toegestaan een arbeidsverhouding of samenwerking of contractuele relatie van welke aard dan ook aan te gaan met werknemers of vertegenwoordigers van Bayrock, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bayrock.

12.2 Overtreding van het bepaalde in artikel 12.1 leidt tot een aan Bayrock verschuldigde en onmiddellijk (zonder ingebrekestelling) opeisbare boete ter hoogte van € 25.000.

13. Interim opdracht

13.1 Een interim Opdracht is een Opdracht waarbij de Opdrachtgever behoefte heeft aan gespecialiseerde mensen die een bepaald project onder eigen verantwoordelijkheid kunnen uitvoeren en/of begeleiden. Bayrock stelt daartoe Freelancers ter beschikking.

13.2 De Freelancer is bij het uitvoeren van de Opdracht geheel zelfstandig. De Freelancer verricht de Opdracht naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Bayrock en/of Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan wel redelijke aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de Opdracht.

13.3 De Freelancer zal de werkzaamheden verrichten bij Opdrachtgever, maar de Freelancer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Voor zover dat voor de uitvoering van de Opdracht nodig is vindt afstemming met Bayrock en/of Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen.

13.4 Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt de Freelancer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.

13.5 In het geval hulpmiddelen van de Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de Opdracht, zal Opdrachtgever dat aan Bayrock voor aanvang van het betreffende gedeelte van de Opdracht kenbaar maken met inbegrip van eventuele kosten die daarmee samenhangen.

13.6 De Opdrachtgever verklaart zich er mee akkoord dat de Freelancer gedurende de looptijd van de Opdracht ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

14. Bepalingen bij overname Freelancer

14.1 Het is Opdrachtgever tijdens de looptijd van de Opdracht en gedurende 6 maanden na het eindigen daarvan, niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bayrock direct of indirect (bijvoorbeeld via de bemiddeling of met inschakeling van een derde partij) met de Freelancer of, direct of indirect een arbeidsovereenkomst aan te gaan, dan wel enige andere contractuele relatie aan te gaan (bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht of van aanneming van werk).

14.2 Dit verbod geldt ook voor alle groepsvennootschappen van Opdrachtgever. Opdrachtgever garandeert als hoofdelijk schuldenaar dat al haar groepsvennootschappen zich hieraan zullen houden.

14.3 In het geval van toestemming van Bayrock aan Opdrachtgever om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de Freelancer, is Opdrachtgever aan Bayrock een vergoeding verschuldigd van 10% van het Bruto Jaarinkomen.

14.4 Bij overtreding van dit artikel na beëindiging van de Opdracht is Opdrachtgever aan Bayrock een boete verschuldigd van 25% van het Bruto Jaarinkomen.

14.5 Indien in dit verband sprake is van een overeenkomst van opdracht of een andere contractuele relatie in plaats van een arbeidsovereenkomst dan is het Bruto Jaarinkomen gelijk aan een geschat bedrag. Voor het geschatte bedrag wordt de volgende formule gehanteerd: 170 uur x 12 maanden x laats gehanteerde tarief in de Overeenkomst. Indien de Freelancer door de Opdrachtgever wordt overgenomen voordat het tot een Overeenkomst tussen de drie partijen komt wordt het tarief geschat door Bayrock met een minimum van €75 per uur.

14.6 Opdrachtgever dient een overtreding van artikel 14.1 binnen 10 werkdagen aan Bayrock door te geven, met inbegrip van het eerste Bruto Jaarsalaris.

14.7 Indien Opdrachtgever aan Bayrock geen of een onjuist Bruto Jaarinkomen heeft doorgegeven, zal Bayrock het Bruto Jaarinkomen vaststellen op basis van de bij haar bekende gegevens over de functie en de arbeidsmarkt, met een minimum van € 150.000.

15. Duur en beëindiging interim opdracht

15.1 De Opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde- en onbepaalde tijd. De Opdracht die voor bepaalde tijd is aangegaan (waaronder ook begrepen een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis), eindigt van rechtswege door het verstrijken van de duur hiervan (dan wel het plaatsvinden van de gebeurtenis). De Opdracht voor bepaalde tijd kan tussentijds worden beëindigd, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.

15.2 De Opdracht die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan uitsluitend worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging kan uitsluitend geschieden tegen het einde van de maand door middel van een aangetekende brief aan zowel Bayrock als de Freelancer die de Opdracht uitvoert.

15.3 In afwijking van het hierboven in dit artikel bepaalde, kunnen beide partijen de Opdracht zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling met onmiddellijke ingang beëindigen in de volgende gevallen:
a) Indien Bayrock, Opdrachtgever of Freelancer in staat van faillissement wordt verklaard;
b) Indien Bayrock, Opdrachtgever of Freelancer (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
c) Indien Bayrock, Opdrachtgever of Freelancer wordt ontbonden;
d) Indien de Freelancer onder curatele wordt gesteld of bij een vonnis waartegen geen rechtsmiddel meer open staat wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) gevangenisstraf;
e) Indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever;
f) Indien Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Opdracht.

15.4 In geval van opzegging door Opdrachtgever is Bayrock jegens Opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden.

16. Vergoeding en betaling interim opdracht

16.1 De handling fee is een vergoeding welke de Opdrachtgever verschuldigd is aan Bayrock voor de door haar verrichte diensten. De handling fee wordt berekend als een percentage van het uurtarief van de Freelancer.

16.2 De handling fee is altijd in lijn met de volgende staffel: Gedurende de eerste 6 maanden van een opdracht: €10,- van het uurtarief Gedurende de periode dat de Opdracht langer duurt dan 6 maanden, maar korter dan een jaar: €7,50 van het uurtarief Indien een opdracht langer duurt dan een jaar: €5,- van het uurtarief

16.3 Bij een terugkerende opdracht gaat de staffel opnieuw in, indien er meer dan drie maanden verstrijken tussen de eerste werkdag van de nieuwe opdracht en de laatste werkdag van de oude opdracht.

16.4 Het uurtarief is een vergoeding welke de Opdrachtgever verschuldigd is aan de Freelancer voor de door hem verrichte diensten.

16.5 Het uurtarief wordt bepaald in overleg met de Opdrachtgever en Freelancer en wordt vermeld in de Overeenkomst. Het uurtarief is exclusief handling fee en beide vergoedingen worden apart vermeld in de Overeenkomst en op de factuur.

16.6 Indien gedurende de looptijd van de Opdracht het uurtarief wijzigt, wordt de handling fee berekend over het nieuwe uurtarief.

16.7 Bayrock zal gedurende de uitvoering van de Opdracht de Freelancer een tijdverantwoording laten bijhouden, dat als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de verrichte werkzaamheden.

16.8 Facturering geschiedt telkens op de eerste werkdag van een maand volgend op de maand waarin werkzaamheden ten behoeven van de Opdracht zijn verricht.

16.9 Bayrock gaat er vanuit dat de tijdverantwoording door de Freelancer juist is en factureert op basis van deze verantwoording. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om de gefactureerde uren te vergelijken met de eigen administratie.

16.10 Indien de tijdverantwoording geschiedt in de door Bayrock aangeboden web app krijgt de HR-vertegenwoordiger of project manager toegang tot de tijdverantwoording van de Freelancer en kan deze in de web app ook goedkeuren. Deze goedkeuring geldt als dwingend bewijs voor de berekening van de vergoeding.

17. Werving & Selectie opdracht

17.1 Bayrock zal de betreffende vacature van Opdrachtgever zo veel als redelijkerwijs mogelijk in de vorm van een functiebeschrijving of anderszins in de Opdracht vastleggen. Bijvoorbeeld wat de inhoud van de functie is, wat het profiel van de gewenste Kandidaat is (met inbegrip van kennis en vaardigheden) en de beoordelingscriteria aan de hand waarvan wordt geselecteerd.

17.2 Bayrock zal zich ervoor inspannen een of meer Kandidaten voor te dragen. Tijdsvermeldingen waarbinnen een Opdracht vervuld zou moeten zijn, worden altijd als indicatief beschouwd. Bayrock schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien Bayrock om welke reden dan ook niet of niet tijdig een Kandidaat kan aanbieden.

17.3 Bayrock is niet verantwoordelijk voor de informatie die door Opdrachtgever wordt verstrekt. Bayrock gaat ervan uit dat die informatie juist en compleet is. Bayrock gaat er evenzeer vanuit dat de informatie en gegevens die zij van de Kandidaat heeft verkregen of van referenten juist en volledig is. Wel valideert Bayrock (deels) de werkervaring van Kandidaten door middel van navraag bij referenties bij het betreffende bedrijf. Daarnaast valideert Bayrock ook (deels) de diploma’s van Kandidaten door een kopie van de diploma’s op te vragen. Welk gedeelte van het CV van een Kandidaat gevalideerd is wordt weergegeven op het profiel van de Kandidaat.

17.4 Bayrock is gerechtigd bij de werving van Kandidaten voor Opdrachtgever kosteloos gebruik te maken van de handelsnaam en het logo/merk van de opdrachtgever.

18. Bemiddelingsfee W&S

18.1 De door Opdrachtgever aan Bayrock verschuldigde kosten van een werving- of selectieprocedure zijn uitgedrukt in een percentage van het eerste Bruto Jaarinkomen dat de Kandidaat bij Opdrachtgever zal gaan verdienen.

18.2 Opdrachtgever is aan Bayrock een bemiddelingsfee verschuldigd van 10% zodra hij rechtstreeks voor zich en/of door middel van of voor derden een overeenkomst van welke aard dan ook aangaat met de Kandidaat.

18.3 Alle onkosten (zoals advertentiekosten) die Bayrock maakt ter uitvoering van de Opdracht zullen bij Opdrachtgever separaat in rekening worden gebracht.

19. Annulering of wijziging

19.1 Indien Opdrachtgever de Opdracht intrekt of essentiële kenmerken van de Opdracht wijzigt, worden reeds verschuldigde kosten, zoals de startvergoeding of reis- en verblijfkosten van de Kandidaat en advertentiekosten altijd bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

19.2 Onder wijzigen van essentiële kenmerken van een Opdracht wordt verstaan het zodanig wijzigen van elementen van de aan Bayrock verstrekte Opdracht dat, naar oordeel van Bayrock, een nieuwe opdracht is ontstaan.

20. Voortijdige beëindiging arbeidsovereenkomst

20.1 Indien de arbeidsovereenkomst met de Kandidaat binnen een maand na aanvang wordt beëindigt door Opdrachtgever of Kandidaat zal Bayrock zonder extra kosten te berekenen – met uitzondering van aanvullende advertentiekosten, welke vooraf ter goedkeuring aan Opdrachtgever zullen worden voorgelegd – een andere Kandidaat zoeken, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
a) Opdrachtgever heeft Bayrock binnen zeven dagen na het eindigen van de arbeidsrelatie schriftelijk op de hoogte gebracht van voornoemd feit;
b) De beëindiging niet het gevolg is van wijziging of niet nakoming van de arbeidsovereenkomst door Opdrachtgever;
c) De essentiële kenmerken van de functie niet zijn gewijzigd;
d) De beëindiging niet het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname;
e) De voorwaarden zoals in deze Algemene Voorwaarden staan door Opdrachtgever zijn nagekomen; en
f) Opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen richting Bayrock heeft voldaan.

21. Slotbepaling

21.1 Indien een deel van de Opdracht of van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige onverlet.

21.2 In plaats van het vernietigde of nietige gedeelte geldt alsdan, overeenkomstig artikel 3:42 BW, als overeengekomen, hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de (ver)nietig(baar)heid gekend zouden hebben.